Algemene voorwaarden


1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Babyzaak-Online. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Babyzaak-Online. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar. 
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Babyzaak-Online behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Babyzaak-Online erkend.
1.4 Babyzaak-Online garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties. 

2. Levering
2.1 Op werkdagen voor 13:00 uur besteld, morgen in huis, mits op voorraad en betaald. 
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Babyzaak-Online op voorraad zijnde bestellingen binnen 5 werkdagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Aan de leveringsplicht van Babyzaak-Online zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Babyzaak-Online geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering. 
2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3.Prijzen 
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert. 
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. 
3.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO's en inclusief 21% BTW. 

4. Zichttermijn / herroepingsrecht 
4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van veertien kalenderdagen middels het herroepingsformulier zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Babyzaak-Online heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van veertien kalenderdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Babyzaak-Online. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Babyzaak-Online er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. 
4.2 Het recht op ontbinding, zoals beschreven in lid 4.1 geldt ook voor mislukte zwangerschappen. Er volgt in dit geval een volledige vergoeding. 
4.3 Het herroepingsrecht geldt niet voor: 
- diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van 14 kalenderdagen
- goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
- voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen


5. Gegevensbeheer 
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Babyzaak-Online, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Babyzaak-Online. Babyzaak-Online houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy. 
5.2 Babyzaak-Online respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. 
5.3 Babyzaak-Online maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie 
6.1 Babyzaak-Online garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.
6.2 De garantietermijn van Babyzaak-Online komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Babyzaak-Online is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Babyzaak-Online) deze gebreken onmiddelijk schriftelijk te melden aan Babyzaak-Online. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan Babyzaak-Online schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.4 Indien klachten van de afnemer door Babyzaak-Online gegrond worden bevonden, zal Babyzaak-Online naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Babyzaak-Online en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, danwel (naar keuze van Babyzaak-Online) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Babyzaak-Online gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Babyzaak-Online voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
6.5 Babyzaak-Online is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel. 
6.6 Deze garantie geldt niet indien: 
a) en zolang de afnemer jegens Babyzaak-Online in gebreke is;
b) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten reparerenen/of bewerken. 
c) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Babyzaak-Online en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; 
d) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen; 

7. Aanbiedingen 
7.1  Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld. 
7.2  Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Babyzaak-Online zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken. 
7.3  Mondelinge toezeggingen verbinden Babyzaak-Online slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.4 Aanbiedingen van Babyzaak-Online gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.5 Babyzaak-Online kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst 
8.1 Een overeenkomst tussen Babyzaak-Online en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Babyzaak-Online op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2 Babyzaak-Online behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties 
9.1 Alle afbeeldingen; fotos, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Babyzaak- Online gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht 
10.1 Babyzaak-Online is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Babyzaak-Online alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 Babyzaak-Online behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Babyzaak-Online gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.4 Indien Babyzaak-Online bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft. 

11. Aansprakelijkheid 
11.1 Babyzaak-Online is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten onstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website. 

12. Eigendomsvoorbehoud
12.1 Eigendom van alle door Babyzaak-Online aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Babyzaak-Online zolang de afnemer de vorderingen van Babyzaak-Online uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Babyzaak-Online wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boetes, rente en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW. 
12.2 De door Babyzaak-Online geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. 
12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Babyzaak-Online of een door Babyzaak-Online aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Babyzaak-Online haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen. 
12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Babyzaak-Online zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen. 
12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Babyzaak-Online.

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter 
13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. 
13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Babyzaak-Online en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Amsterdam kennis, tenzij Babyzaak-Online er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

14. Betalingsmogelijkheden
De op de website vermelde prijzen zijn in Euro's, inclusief BTW. Betaling kan plaatsvinden door: Bankoverschrijving, Ideal, Vooruitbetaling, Creditcard (Master Card/Visa Card). Babyzaak-online.nl zal het artikel leveren nadat de betaling is ontvangen. De levertijd vangt aan op het moment dat Babyzaak-online.nl de betaling heeft ontvangen. Bij een bankoverschrijving kunt u het aankoopbedrag overmaken naar bankrekeningnummer  NL61KNAB0405315635 (KNAB Bank) t.n.v. BenB9 Babyzaak- online.nl, Hoofddorp. Graag het factuurnummer in de omschrijving vermelden. Na afronding van een succesvolle transactie sturen wij u direct een bevestiging van de bestelling en het feit dat uw bestelling ook betaald is. Daarna zullen wij uw bestelling zo snel mogelijk versturen!

15. Bezorgkosten
Babyzaak-Online rekent voor de levering in Nederland géén bezorgkosten en bezorgt dus volledig gratis. Babyzaak-Online bezorgt ook door heel Europa; de bezorgkosten zijn dan in overleg.

BTW nr. BenB9 Babyzaak-online.nl NL003022319B39